Programy warsztatów

Za każdym razem propozycje działań rozwojowo – wdrożeniowych opieramy o wcześniejszą diagnozę potrzeb organizacji i uczestników. W naszym portfolio posiadamy następujące, przykładowe programy warsztatów.

Warsztat

Decision Making For Leaders – Przywództwo sytuacyjne (2 dni)
Jak motywować i aktywizować innych do wspólnej pracy, aby osiągać wielkie wyzwania

Decision Making For Leaders(DMFL) to program rozwojowy dla menedżerów. Został opracowany przez zespół badawczy uniwersytetu Yale, prowadzony przez profesora Victora H. Vrooma. Program ten pomaga rozwijać w organizacji zdolności przywódcze. Celem programu jest dostarczenie menedżerom wiedzy o ich własnym stylu przywódczym oraz pokazanie im jak ten styl może wpływać na ich efektywność, a także jak tę efektywność budować. Taka perspektywa jest inspiracją dla menedżerów do większego angażowania zespołów w sprawy organizacji.
W czasie programu menedżerowie zdobywają szeroką perspektywę na zagadnienie przywództwa oraz na sposoby budowania jego efektywności.
Większość menedżerów utożsamia przywództwo z charyzmą, co w konsekwencji koncentruje ich uwagę na dyrektywnych sposobach interakcji z zespołem, a angażowanie zespołu w proces decyzyjny postrzegane jest jako słabość lidera i jego nieefektywność. DMFL uczy menedżerów jak mądrze korzystać z dyrektywności oraz jak odnosić korzyści z grupowego rozwiązywania problemów.

Warsztaty te przeznaczone są dla:
Liderów, menedżerów, kierowników, dyrektorów, osób zarządzających zespołami, Project Managerów, osób podejmujących decyzje, pracowników przygotowywanych do roli menedżerów

Cel warsztatu:
Wzmocnienie świadomego stosowania stylów zarządczych, zwiększających efektywność podejmowanych przez menedżera decyzji (jakość decyzji i jej wdrożenie)

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Rozpoznać jaki jest jego preferowany styl przywódczy i jakie są tego konsekwencje
• Oceniać problemy decyzyjne i dostosowywać sposób podjęcia decyzji, nie odwlekając ich
• Zwiększać swoją efektywność jako lidera, dostosowując własny styl przywódczy do sytuacji
• Efektywnie angażować zespół w sprawy firmy
• Formułować problem decyzyjny
• Posługiwać się modelem decyzyjnym prof. Vrooma

Program obejmuje trzy główne komponenty:
• przed warsztatem -indywidualna diagnoza stylu podejmowania decyzji LESTAN
• warsztat -wiedza o roli lidera i zespołu w procesach decyzyjnych oraz ćwiczenia
• po warsztacie -praktyczne narzędzia do optymalizacji procesów decyzyjnych lidera i umiejętność ich wykorzystania

Program warsztatów:
• Czym jest przywództwo i jakie style przywódcze przyjmujemy
• Czynniki sytuacyjne i ich wpływ na efektywność decyzji
• Świadome dostosowywanie stylu przywódczego do sytuacji
• Model decyzyjny Vrooma
• Analiza własnych biznesowych problemów decyzyjnych
• ExpertSystem –aplikacja wspomagająca rozwiązywanie realnych problemów decyzyjnych
• LESTAN –analiza indywidualnego preferowanego stylu przywódczego

 

Warsztat

Jak prowadzić zespół od bierności do odpowiedzialności (2 dni)
Jak świadomie zarządzać energią całego zespołu

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Liderów, menedżerów, kierowników, dyrektorów, osób zarządzających zespołami, Project Managerów, osób podejmujących decyzje, pracowników przygotowywanych do roli menedżerów

Cel warsztatu:
Zrozumienie i wykorzystanie wiedzy i umiejętności o procesie dojrzewania zespołu w efektywnym zarządzaniu energią grupy w każdej fazie jej rozwoju

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie:
• Rozumieć, przez jakie etapy rozwoju przechodzi zespół, którym zarządza
• Nabierze dystansu do trudnych zachowańzespołu, wynikających z procesu grupowego
• Dowie się o nieformalnych rolach w swoim zespole i o metodach współpracy z nimi
• Przetrenuje sposoby radzenia sobie z milczeniem i biernością zespołu
• Doświadczy umiejętności efektywnego korzystania z energii nadaktywnej grupy
• Pozna i przećwiczy skuteczny sposób na stopniowe przeprowadzanie zespołu z fazy marudzenia do samodzielności i odpowiedzialności
• Dowie się jak konstruktywnie przetrwać bezpośrednią konfrontację zespołu prowadzącą do dojrzałości grupy
• Będzie wiedział, jak zarządzać dojrzałym, samodzielnym zespołem

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Etapy dojrzewania zespołów i mechanizmy psychologiczne procesu grupowego.
• Szef wobec zależności, czyli jak pokonać mur milczenia.
• Szef wobec różnicowania, czyli jak zarządzić „małpim gajem”
• Szef wobec kryzysu odpowiedzialności, czyli jak poradzić sobie z „niedasizmem”
• Szef wobec konfrontacji, czyli jak konstruktywnie przetrwać atak grupy
• Szef wobec nadzwyczajnej mocy grupy, czyli wszystko jest możliwe
• Szef wobec realnych możliwości grupy, czyli jak zejść z piedestału i cieszyć się stabilną odpowiedzialnością zespołu
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Motywujący Szef – Zarządzanie zespołem (2 dni)
Jak świadomie motywować i angażować podwładnych w codziennych sytuacjach

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Liderów, menedżerów, kierowników, dyrektorów, osób zarządzających zespołami, osób podejmujących decyzje, pracowników przygotowywanych do roli menedżerów

Cel warsztatu:
Umiejętne wzmacnianie motywacji podwładnych w codziennej pracy, poprzez budowanie autorytetu, przekazywanie decyzji oraz egzekwowanie ich wykonania

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Świadomie budować i wzmacniać zaufanie w relacjach z podwładnymi
• Rozpoznawać, co motywuje podwładnych i świadomie angażować ich w realizację celów
• Wspierać podwładnych a nie wyręczać ich
• Delegować zadania i przekazywać niepopularne decyzje w sposób, który buduje zaangażowanie i odpowiedzialność pracownika
• Jasno komunikować swoje oczekiwania, wartości i cele
• Budować w pracownikach samodzielność i odpowiedzialność
• Egzekwować realizację zadań i celów, wyciągając negatywne konsekwencje lub doceniając

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Budowanie autorytetu szefa i zaufania w relacji z pracownikami
• Motywowanie podwładnych
• Filozofia bycia szefem
• Przekazywanie niepopularnych decyzji
• Wartości i zasady szefa
• Nagradzanie i wymierzanie sankcji
• Pozafinansowe sposoby doceniania i wyciągania konsekwencji
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Budowanie współpracy w zespole 1 (2 dni)
Jak świadomie budować dobre relacje ze współpracownikami

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Liderów, menedżerów, kierowników, dyrektorów, osób zarządzających zespołami, osób podejmujących decyzje, pracowników przygotowywanych do roli menedżerów, ale także dla specjalistów, którzy w sposób świadomy chcą budować relacje biznesowe, minimalizując ryzyko niekonstruktywnego konfliktu

Cel warsztatu:
Uświadomienie mechanizmów zapobiegających nieporozumieniom w zespołach i umiejętne korzystanie z narzędzi wspierających efektywność współpracy

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Świadomie budować i wzmacniać zaufanie w relacjach ze współpracownikami
• Rozumieć własne potrzeby oraz rozpoznawać i uwzględniać potrzeby współpracowników
• Znać przyczyny niekonstruktywnych konfliktów i świadomie unikać pułapek
• Budować rozwiązania w oparciu o potrzeby interesariuszy, nie narzucając rozwiązań
• Udzielać informacji zwrotnej, wspierającej porozumienie ze współpracownikami
• Rozumieć różnice osobowościowe i świadomie wywierać wpływ, aby osiągać korzystne dla stron rozwiązania

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Budowanie zaufania i dobrych relacji
• Zasady konstruktywnego porozumiewania się w biznesie
• Synergia różnorodności –typologia osobowości
• Informacja zwrotna w praktyce
• Negocjacje w duchu win -win
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Budowanie współpracy w zespole 2 (2 dni)
Asertywność czyli jak chronić siebie, nie będąc skazanym na uległość ani agresję

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Liderów, menedżerów, kierowników, dyrektorów, osób zarządzających zespołami, osób podejmujących decyzje, pracowników przygotowywanych do roli menedżerów, ale także dla specjalistów, którzy w sposób świadomy chcą budować relacje biznesowe, minimalizując ryzyko niekonstruktywnego konfliktu

Cel warsztatu:
Wzmocnienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach potencjalnie konfliktowych w duchu budowania porozumienia wspierającego współpracę w zespole

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Świadomie budować i wzmacniać zaufanie w relacjach ze współpracownikami, rozumieć i uwzględniać potrzeby własne i współpracowników
• Korzystać z różnych umiejętności wywierania wpływu, nie będąc skazanym na zachowania uległe lub agresywne
• Poszukiwać pola do wspólnego osiągania celów i wzmacniać relacje w sytuacjach spornych
• Wyrażać prośby i odmawiać w duchu budowania współpracy, a nie forsowania swojej racji
• Szukać rozwiązań w oparciu o potrzeby interesariuszy
• Zabiegać o informację zwrotną, służącą lepszej współpracy

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Od odmowy do współpracy
• Stawianie granic na destrukcyjne zachowania współpracowników
• Radzenie sobie z krytyką i negatywną oceną
• Asertywna prośba
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Zarządzanie konfliktem (2 dni)
Jak rozwiązywać konflikty nie eskalując emocji

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Liderów, menedżerów, kierowników, dyrektorów, osób zarządzających zespołami, specjalistów HR, HRBP, osób podejmujących decyzje, pracowników przygotowywanych do roli menedżerów, ale także dla specjalistów, którzy chcą nieuniknione we współpracy konflikty rozwiązywać w sposób konstruktywny

Cel warsztatu:
Wzmocnienie umiejętności rozwiązywania konfliktów nieuniknionych we współpracy w zespole

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Spojrzeć na konflikt jako okazję do budowania lepszych relacji i bardziej efektywnych działań
• Rozumieć jak rozwija się konflikt i jakie działania opłaca się podjąć w poszczególnych fazach
• Unikać zachowań, które generują niekonstruktywne konflikty
• Podejmować mediacje, uwzględniając perspektywy wszystkich interesariuszy
• Budować rozwiązania w oparciu o potrzeby interesariuszy

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Co to jest konflikt i jakie korzyści z niego mogą wynikać
• Geneza konfliktu i sposoby reagowania
• Jak rozwiązywać konflikty, których stroną jest szef
• Szef w roli mediatora
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Manager jako coach (2 dni)
Jak efektywnie uczyć podopiecznych nowych umiejętności

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Liderów, menedżerów, kierowników, dyrektorów, osób zarządzających zespołami, osób podejmujących decyzje, pracowników przygotowywanych do roli menedżerów, ale także dla specjalistów, którzy chcą pomagać innym w rozwoju ich umiejętności

Cel warsztatu:
Wzmocnienie kompetencji wspierania podwładnych w rozwoju praktycznych umiejętności w codziennej pracy

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Rozumieć, jak przebiega proces uczenia się nowych umiejętności przez osoby dorosłe
• Wspomagać podopiecznego w definiowaniu celów rozwojowych
• Udzielać efektywnej i konstruktywnej informacji zwrotnej
• Poszukiwać z podopiecznym nowych sposobów reagowania, adekwatnych do sytuacji
• Pomagać podopiecznemu doświadczyć nowej metody w bezpiecznym środowisku
• Oprzeć proces rozwoju o motywację podopiecznego

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Jak rozwijać umiejętności pracowników
• Rozpoczęcie pracy rozwojowej 1:1
• Informacje zwrotne od szefa po obserwacji pracy podopiecznego
• Konstruowanie treningów nowych umiejętności
• Doskonalenie indywidualnych kompetencji pracy rozwojowej
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Zarządzanie zespołem rozproszonym (2 dni)
Jak świadomie dbać o ducha zespołu i realizację celów w realiach pracy zdalnej

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Liderów, menedżerów, kierowników, dyrektorów, osób zarządzających zespołami, osób podejmujących decyzje, pracowników przygotowywanych do roli menedżerów

Cel warsztatu:
Zwiększenie efektywności zarządzania zespołami pracującymi na odległość lub zdalnie

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Rozumieć, z czego wynikają i na czym polegają nieuchronne zmiany w organizacji pracy przedsiębiorstw
• Zdawać sobie sprawę z zagrożeń pracy zdalnej i mieć pomysły, jak sobie radzić z wyzwaniami
• Prowadzić indywidualne rozmowy z pracownikami, przygotowujące do wdrożenia pracy zdalnej, w sposób minimalizujący nieporozumienia
• Wyznaczać konkretne cele i prowadzić rozmowy monitorujące w duchu wsparcia i zaufania, a nie kontroli
• Przygotować i poprowadzić efektywne spotkanie wirtualne z zespołem
• Radzić sobie z wyzwaniami pojawiającymi się podczas spotkań wirtualnych

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Nowa filozofia pracy
• Ja i mój pracownik w systemie pracy zdalnej
• Indywidualne rozmowy diagnozujące
• Kontrakt z zespołem
• Wyznaczanie celów i monitorowanie indywidualne
• Prowadzenie wirtualnych spotkań zespołu
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych (2 dni)
Jak skutecznie rozpoznawać potencjał kandydata i efektywnie pozyskiwać pracowników

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Liderów, menedżerów, kierowników, dyrektorów, osób zarządzających zespołami, również projektowymi

Cel warsztatu:
Zwiększenie efektywności rekrutowania pracowników

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Stworzyć warunki do prowadzenia efektywnych rozmów kwalifikacyjnych
• Prowadzić skuteczne rozmowy rekrutacyjne
• Skutecznie stosować metody weryfikacji informacji o kandydacie
• Weryfikować kwalifikacje i realne kompetencje kandydata
• Unikać pułapek i błędów rekrutacyjnych
• Radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas prowadzenia rekrutacji

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Wpływ zachowań rekrutera na postawę rekrutowanego
• Rozmowa rekrutacyjna –scenariusz
• Metody weryfikacji wiedzy o kandydacie
• Weryfikacja wymaganych kwalifikacji
• Weryfikacja kompetencji –wzorców zachowań wymaganych na danym stanowisku
• Pułapki i zagrożenia w rekrutacji
• Trudne sytuacje podczas rekrutacji
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Współpraca w zespołach projektowych (2 dni)
Jak wzmacniać zaangażowanie i odpowiedzialność członków zespołu

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Project managerów, zarządzających zespołami w sposób nieformalny

Cel warsztatu:
Zwiększenie efektywności współpracy i zarządzania zespołami, które nie są podległe formalnie

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Świadomie budować i wzmacniać zaufanie i współpracę w relacjach ze współpracownikami w zespołach projektowych
• Znać i świadomie wybierać styl decyzyjny adekwatny do sytuacji w zespole
• Rozumieć własne potrzeby oraz rozpoznawać i uwzględniać potrzeby współpracowników w projekcie
• Budować rozwiązania w oparciu o perspektywę współpracowników, nie narzucając rozwiązań
• Udzielać informacji zwrotnej, wspierającej współpracę w zespole projektowym
• Rozumieć różnice osobowościowe i świadomie dobierać członków zespołu oraz wywierać wpływ, aby osiągać korzystne rozwiązania

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Budowanie zaufania
• Style angażowania zespołu
• Synergia różnorodności (typologia osobowości)
• Informacja zwrotna w praktyce
• Negocjacje win-win
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Zarządzanie zespołem projektowym (2 dni)
Jak motywować członków zespołu w codziennych sytuacjach

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Project managerów, zarządzających zespołami w sposób nieformalny

Cel warsztatu:
Zwiększenie efektywności współpracy i zarządzania zespołami, które nie są podległe formalnie

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Świadomie budować i wzmacniać zaufanie w relacjach w zespole projektowym
• Rozpoznawać, co motywuje każdego z członków zespołu projektowego i świadomie angażować ich w realizację celów
• Wspierać członków zespołu a nie wyręczać ich
• Delegować zadania i przekazywać niepopularne decyzje w sposób, który buduje zaangażowanie i odpowiedzialność współpracownika
• Jasno komunikować swoje oczekiwania, wartości i cele
• Budować w pracownikach samodzielność i odpowiedzialność
• Monitorować status wykonania zadań w duchu wspierania współpracownika, a nie kontroli
• Egzekwować realizację zadań i celów, wyciągając negatywne konsekwencje lub doceniając

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Filozofia bycia szefem zespołu projektowego
• Przekazywanie niepopularnych decyzji
• Wartości i zasady szefa zespołu projektowego
• Monitorowanie poziomu wykonania zadań
• Nagradzanie i wymierzanie sankcji
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Efektywne przygotowanie i rozpoczęcie szkolenia (2 dni)
Jak zapobiegać trudnym sytuacjom na etapie projektowania szkolenia

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Trenerów wewnętrznych firmy

Cel warsztatu:
Wzmocnienie świadomych kompetencji przygotowania i rozpoczęcia szkolenia, aktywizującego uczestników

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Rozumieć i stosować zasady konstruowania szkoleń, tak, aby aktywizować uczestników
• Zadbać o efektywność szkolenia już na etapie przygotowania go
• Tworzyć realistyczne i efektywne konspekty szkoleń
• Zmniejszać ryzyko występowania trudnych sytuacji podczas szkolenia
• Efektywnie rozpoczynać szkolenie, budując bezpieczeństwo i aktywność uczestników

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Proces uczenia dorosłych w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń
• Efektywność szkolenia
• Tworzenie konspektu szkolenia
• Zapobieganie trudnym sytuacjom w pracy trenera
• Wstęp do każdej aktywności
• Rozpoczęcie szkolenia
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Angażujące metody prowadzenia szkoleń w praktyce (2 dni)
Jak efektywnie doskonalić wiedzę i umiejętności uczestników

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Trenerów wewnętrznych firmy

Cel warsztatu:
Wzmocnienie świadomych kompetencji prowadzenia szkoleń w sposób aktywizujący uczestników

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Znać mocne strony i ograniczenia oraz zastosowanie różnych metod aktywizujących uczestników
• Dobierać adekwatną aktywną metodę do celu modułu szkoleniowego
• Prowadzić wykłady w sposób przyciągający uwagę uczestników
• Dawać instrukcję i zbierać dorobek uczestników pracujących metodą prac koncepcyjnych w podgrupach
• Moderować dyskusję grupy w pożądanym temacie
• Radzić sobie z wyzwaniami podczas prowadzenia dyskusji, np. ciszą, przerywaniem sobie przez uczestników czy odchodzeniem od tematu
• Konstruować efektywne treningi nowych umiejętności
• Podsumowywać szkolenie w sposób zwiększający szansę na praktyczne wdrożenia nowych umiejętności

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Aktywne metody pracy z grupą
• Prowadzenie mini wykładu
• Aranżowanie prac koncepcyjnych
• Moderowanie dyskusji
• Treningi umiejętności
• Zakończenie szkolenia
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Komunikacja i współpraca w zespole (2 dni)
Jak budować transparentną komunikację, zapobiegającą nieporozumieniom we współpracy

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Wszystkich pracowników firmy

Cel warsztatu:
Wzmocnienie świadomych umiejętności komunikowania się w codziennej pracy pod presją czasu i obowiązków

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Rozumieć, czym jest mechanizm projekcji i dlaczego jest on niebezpieczny w sytuacjach presji czasu i zadań
• Świadomie używać narzędzi budowania zaufania i współpracy, zapobiegających eskalacji emocji
• Diagnozować podświadome typy osobowości i dostosowywać się do różnych współpracowników, zmniejszając nieporozumienia
• Przekazywać informację zwrotną, służącą usprawnianiu współpracy
• Przyjmować informację zwrotną jako prezent, a nie zaproszenie do konfrontacji
• Osiągać porozumienie w sprawach spornych w sposób uwzględniający perspektywę i interesy rozmówcy i wzmacniający współpracę

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Destrukcyjny mechanizm projekcji i umiejętności budowania zaufania w pracy pod presją czasu
• Rozumienie i uwzględnianie różnic osobowościowych jako klucz do akceptacji zachowań współpracowników
• Przekazywanie wspierającej i korygującej informacji zwrotnej jako podstawa do otwartej komunikacji wzmacniającej współpracę
• Osiąganie porozumienia, gdy argumenty nie działają
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Asertywność (2 dni)
Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach we współpracy

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Wszystkich pracowników firmy

Cel warsztatu:
Wzmocnienie świadomych umiejętności asertywnych, tak, aby chronić współpracę nawet w trudnych sytuacjach

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Rozumieć, czym jest asertywność i nie być skazanym na zachowania agresywne ani uległe
• Świadomie używać narzędzi, które zmniejszają ryzyko eskalacji trudnych emocji
• Odmawiać wykonania działań grożących konsekwencjami z jednoczesną szansą na znalezienie innych, dobrych dla obu stron rozwiązań
• Nazywać i chronić swoje granice przed naruszaniem ich, minimalizując ryzyko narastania konfliktu
• Przyjmować krytykę jako jedną z opinii i szukać informacji, które pomogą w usprawnianiu współpracy
• Prosić o pomoc bez wywierania presji, w zamian zwiększając szansę na zyskanie sojusznika a nie oponenta

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Asertywność czyli między uległością a agresją
• Jak chronić współpracę w sytuacjach spornych
• Jak odmawiając realizacji nierealnych żądań współpracownika nie tracić współpracy
• Jak chronić swoje granice i powstrzymywać destrukcyjne działania współpracownika
• Jak radzić sobie z krytyką i bolesną oceną
• Jak wyrażając prośby nie wywierać presji
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Informacja zwrotna (2 dni)
Jak stosować otwartą komunikację, usprawniającą współpracę

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Wszystkich pracowników firmy

Cel warsztatu:
Wzmocnienie świadomych umiejętności korzystania z konstruktywnej informacji zwrotnej

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Zapobiegać negatywnym nastawieniom we współpracy, zwiększającym się pod wpływem emocji
• Rozumieć czym jest, a czym nie jest informacja zwrotna, czemu służy i jak ją stosować
• Efektywnie doceniać wsparcie współpracowników, zachęcając ich do lepszej współpracy
• Na bieżąco otwarcie nazywać zachowania, utrudniające współpracę, dając szansę na ich zmianę bez urażania współpracownika
• Przyjmować konstruktywną informację zwrotną bez obrażania się, tłumaczenia czy polemiki
• Aktywnie pozyskiwać informację zwrotną służącą rozwojowi i usprawnieniu współpracy
• Zamieniać bolesną krytykę w konstruktywną informację zwrotną, przechodząc do rozwiązań

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Budowanie wzajemnego zaufania jako klucz do efektywnej informacji zwrotnej
• Czemu służy a czemu nie służy informacja zwrotna
• Konstrukcja efektywnego feedbacku
• Trening udzielania wspierającej i korygującej informacji zwrotnej, wzmacniającej osiąganie celów biznesowych
• Jak przyjmować feedback
• Jak prosić o informację zwrotną
• Jak przechodzić od ogólnej krytyki do pozyskania informacji zwrotnej
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Efektywne zarządzanie sobą w czasie (2 dni)
Jak mądrze wykorzystywać własne zasoby

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Wszystkich pracowników firmy

Cel warsztatu:
Wzmocnienie świadomych umiejętności zwiększania efektywności osobistej w czasie

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Planować zadania adekwatnie do własnej indywidualnej krzywej wydajności, tak, aby optymalnie wykorzystać własną energię
• Skutecznie wyznaczać możliwe do osiągnięcia cele
• Zdiagnozować pożeracze czasu i unikać wpadania w pułapki
• Wyznaczać priorytety i koncentrować się na ich realizacji
• Stosować zasady w planowaniu i tworzyć realistyczne harmonogramy pracy
• Świadomie wdrażać różne narzędzia zwiększania własnej efektywności
• Unikać postaw, utrudniających realizację zaplanowanych zadań
• Włączać w dzień pracy krótkie techniki antystresowe

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Czy czasem da się zarządzać?
• Analiza SWOT w obszarze zarządzania czasem
• Wydajność w pracy
• Skuteczne wyznaczanie celów
• Pożeracze czasu
• Zasady ustalania priorytetów
• Planowanie działań i tworzenie harmonogramów
• Sztuka efektywności osobistej
• Postawy utrudniające realizację zadań
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Efektywne rozpoznawanie potrzeb klienta (2 dni)
Jak sprzedawać, aby klient chciał kupować

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Doradców, przedstawicieli handlowych, którzy sprzedają w oparciu o potrzeby klienta

Cel warsztatu:
Wzmocnienie świadomych umiejętności prowadzenia procesów sprzedażowych, skoncentrowanych na potrzebach klienta

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Pozyskiwać zaufanie klienta, dzięki któremu łatwiej pozyskać informacje o potrzebach
• Zadawać pytania i zdobywać informacje, dające przewagę nad konkurencją
• Rozumieć potrzeby klienta i kryteria, w oparciu o które podejmuje decyzje
• Diagnozować i uwzględniać nieświadome potrzeby rozmówcy w procesie sprzedaży
• Prezentować swoje rozwiązania, używając języka korzyści, adekwatnego do rozpoznanych typów osobowości klienta
• Radzić sobie z ewentualnymi obiekcjami
• Efektywnie zamykać sprzedaż bez wywierania presji

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Budowanie zaufania jako niezbędny warunek rozpoznawania indywidualnych potrzeb klienta
• Różnice między oczekiwaniami a potrzebami klientów –droga do efektywnej sprzedaży
• Rozpoznawanie i uwzględnianie podświadomych potrzeb klientów
• Prezentacja oferty z wykorzystaniem indywidualnego języka korzyści
• Zamykanie sprzedaży
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Negocjacje i radzenie sobie z oporem klienta (2 dni)
Jak radzić sobie z oporem klienta, gdy argumenty nie działają

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Doradców, przedstawicieli handlowych, którzy negocjują warunki handlowe z klientami

Cel warsztatu:
Wzmocnienie świadomych umiejętności negocjacyjnych

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Przygotować się do negocjacji –cele, strategię, taktyki, deadline
• Pozyskiwać zaufanie klienta, tak aby rozumieć jego potrzeby i zmniejszać jego opór
• Radzić sobie z oporem klienta, nawet gdy argumenty nie działają
• Rozumieć źródła oporu i uwzględniać je
• Nabrać dystansu do gier negocjacyjnych klientów
• Znajdować adekwatne kontr-taktyki na strategie kupieckie klientów
• Ponosić mniejsze koszty emocjonalne w procesach negocjacyjnych

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Przypomnienie narzędzi budowania zaufania klienta w procesie negocjacji
• Przygotowanie do negocjacji
• Radzenie sobie z oporem klienta
• Typowe gry negocjacyjne klientów
• Taktyki działania w obliczu standardowych i wyrafinowanych zagrywek klientów
• Trudne sytuacje negocjacyjne
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Profesjonalna obsługa klienta (2 dni)
Jak dostarczać klientowi poczucia, że jest ważny

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Opiekunów klienta, zajmujących się obsługą klienta przez telefon lub w kontakcie osobistym

Cel warsztatu:
Wzmocnienie świadomych umiejętności z zakresu obsługi klienta

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Budować pozytywne nastawienie klienta do siebie i firmy
• Świadomie prowadzić proces obsługi klienta
• Budować profesjonalny wizerunek firmy, również przez telefon
• Dopasowywać się do potrzeb klienta, zarówno świadomych jak podświadomych
• Dawać satysfakcję klientowi i poczucie, że jest ważny
• Zapanować nad własnymi emocjami i zyskać więcej pewności siebie w kontakcie z klientem

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Budowanie dobrego kontaktu z klientem
• Standard profesjonalnej rozmowy z klientem
• Obsługa klienta przez telefon
• Rozpoznawanie typów osobowości klienta i uwzględnianie w obsłudze
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności

 

Warsztat

Trudne sytuacje w obsłudze klienta (2 dni)
Jak profesjonalnie radzić sobie z emocjami klienta

Warsztaty te przeznaczone są dla:
• Opiekunów klienta, zajmujących się obsługą klienta przez telefon lub w kontakcie osobistym, ze szczególnym uwzględnieniem trudnych, emocjonujących sytuacji

Cel warsztatu:
Wzmocnienie świadomych umiejętności z zakresu obsługi klienta w trudnych sytuacjach

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
• Świadomie unikać negatywnych nastawień do klienta
• Nie być skazanym na zachowania agresywne i uległe w procesie obsługi
• Stanowczo odmawiać klientom spełnienia ich nierealnych oczekiwań, minimalizując utratę współpracy
• Powstrzymywać trudne zachowania klientów bez urażania ich
• Radzić sobie z krytyką, poszukując szans na polepszenie współpracy
• Przyjmować reklamacje w sposób nie eskalujący emocji, a zwiększający szansę na lojalność klienta
• Zapanować nad własnymi emocjami i zyskać więcej pewności siebie w kontakcie z trudnym klientem

Program warsztatów:
• Wprowadzenie do warsztatu
• Zapobieganie eskalacji emocji w sytuacjach trudnych
• Odmawianie klientom spełnienia nierealnych żądań
• Stawianie granic na destrukcyjne zachowania klienta
• Radzenie sobie z krytyką
• Radzenie sobie z reklamacjami uzasadnionymi
• Inne trudne sytuacje
• Indywidualny plan wdrożenia nowych umiejętności